ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

บันทึกประจำวัน

สัปดาห์ที่ 1
2 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * วันนี้เป็นวันสอนวันแรกของการเปิดเทอม เริ่มจากรับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ พาเด็กๆไปร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นที่ใต้ถุนอาคาร 3 เข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆช่วยเก็บของเล่นให้เรียบร้อยและเตรียมตัวกลับบ้าน
3 พ.ย.52
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆเต้นประกอบเพลงและเตรียมตัวกลับบ้าน
4 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมกลับมาล้างหน้าแปรงฟันและนอนพักกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆดื่มนม เล่นเกมการศึกษาและเตรียมตัวกลับบ้าน
5 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆเล่นเกมการศึกษา เล่นมอญซ่อนผ้าและเตรียมตัวกลับบ้านพร้อมเก็บที่นอนกลับไปซักด้วย
6 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * วันนี้เป็นวันสอนวันแรกของการเปิดเทอม เริ่มจากรับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ พาเด็กๆไปร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นที่ใต้ถุนอาคาร 3 เข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆช่วยเก็บของเล่นให้เรียบร้อยและเตรียมตัวกลับบ้าน
7 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * วันนี้ตื่นแต่เช้ามากเป็นพิเศษเพราะต้องไปรับธรรมะที่สถานธรรมในหัวข้อ * ฟื้นฟูจิตเดิมแท้*
ช่วงบ่าย * เดินทางกลับมาจากสถานธรรมะ ทำงานบ้านและสื่อต่างๆในการสอน และอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้
8 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * วันนี้ตื่นแต่เช้ามากเป็นพิเศษเพราะต้องไปรับธรรมะที่สถานธรรมในหัวข้อ * ฟื้นฟูจิตเดิมแท้* ในวันที่ 2
ช่วงบ่าย * เดินทางกลับมาจากสถานธรรมะ ทำงานบ้านและสื่อต่างๆในการสอนที่ยังค้างอยู่


สัปดาห์ที่ 2
9 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามและเข้า เข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆช่วยเก็บของเล่นให้เรียบร้อย เล่นเกมการศึกษาและเตรียมตัวกลับบ้านสอนพิเศษในช่วงเวลา
15.30 น. – 16.00 น.
10 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆเต้นประกอบเพลงและเตรียมตัวกลับบ้านสอนพิเศษในช่วงเวลา 15.30 น. – 16.00 น.
11 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเล่าข่าว สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมกลับมาล้างหน้าแปรงฟันและนอนพักกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆดื่มนม เล่นเกมการศึกษาและเตรียมตัวกลับบ้าน
12 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆเล่นเกมการศึกษา เล่นมอญซ่อนผ้าและเตรียมตัวกลับบ้านพร้อมเก็บที่นอนไปซักด้วย
13 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมกลางแจ้งและให้เด็กๆเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆช่วยเก็บของเล่นให้เรียบร้อย เล่นเกมการศึกษาและเตรียมตัวกลับบ้าน
14 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * วันนี้ตื่นสายมากเลยทำงานก็ไม่ทันวุ่นวายที่สุดเลยแต่ยังทำแผนการสอนได้
ช่วงบ่าย * เตรียมสื่อในการสอนอาทิตย์ถัดไป
15 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * วันนี้ตื่นแต่เช้าไปราชบุรีเพื่อซื้อของมาทำสื่ออุปกรณ์ต่างๆ
ช่วงบ่าย * จัดห้องเรียนใหม่ ทำความสะอาด ถูห้องให้เรียบร้อยสัปดาห์ที่ 3
16 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามและเข้า เข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ดูเด็กช่วงตื่นนอน ให้เด็กเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเวลา 15.30 น. – 16.00 น.
17 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆเต้นประกอบเพลงและเตรียมตัวกลับบ้านสอนพิเศษในช่วงเวลา 15.30 น. – 16.00 น.
18 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเล่าข่าว สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมกลับมาล้างหน้าแปรงฟันและนอนพักกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆดื่มนม เล่นเกมการศึกษาและเตรียมตัวกลับบ้านสอนพิเศษในช่วงเย็น
19 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆเล่นเกมการศึกษา และเตรียมตัวกลับบ้าน
สอนพิเศษในช่วงเย็น
20 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ ทักทายตอนเช้า เล่านิทานให้เด็กฟังและตอบคำถาม สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมกลางแจ้งและให้เด็กๆเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆช่วยเก็บของเล่นให้เรียบร้อย ดื่มนม เล่นเกมการศึกษาและเตรียมตัวกลับบ้านพร้อมเก็บที่นอนไปซักด้วย
21 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * วันนี้ตื่นเช้าเพื่อไปสัมมนาครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ศูนย์ภาษา ฯ
ช่วงบ่าย * เข้ารับฟังการสัมมนาและเดินทางกลับบ้าน

ช่วงเช้า * วันนี้ทำสื่ออุปกรณ์ต่างๆในการสอน
ช่วงบ่าย * จัดห้องเรียนใหม่ ทำความสะอาด ถูห้องให้เรียบร้อยสัปดาห์ที่ 4
23 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ ทักทายตอนเช้า เล่านิทานให้เด็กฟัง สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามและเข้า เข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆช่วยเก็บของเล่นให้เรียบร้อย เล่นเกมการศึกษาและเตรียมตัวกลับบ้านสอนพิเศษในช่วงเวลา
15.30 น. – 16.00 น.
24 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ ทักทายกันตอนเช้า เล่าข่าว สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆเต้นประกอบเพลงและเตรียมตัวกลับบ้านสอนพิเศษในช่วงเวลา 15.30 น. – 16.00 น.
25 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเล่าข่าว สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมกลับมาล้างหน้าแปรงฟันและนอนพักกลางวันสอนพิเศษในช่วงเย็น
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆดื่มนม เล่นเกมการศึกษาและเตรียมตัวกลับบ้าน
26 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนเตรียมซ้อมเต้นกิจกรรมวันเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมสร้างสรรค์ และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆเล่นเกมการศึกษา เปิดเพลงให้เด็กเต้นให้เด็กๆ เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
27 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนเตรียมซ้อมเต้นกิจกรรมวันเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้งและเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆเล่นเกมการศึกษา เปิดเพลงให้เด็กเต้นให้เด็กๆ เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
28 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * วันนี้อากาศหนาวมากในตอนเช้าเลยนอนตื่นสายไปหน่อยและทำงานบ้านต่างๆ งานส่วนตัวจนเสร็จเรียบร้อย
ช่วงบ่าย * เตรียมสื่อในการสอนอาทิตย์ถัดไป แผนการสอนในหน่วยถัดไป
29 พ.ย. 52
ช่วงเช้า * วันนี้ทำแผนการสอนต่อจากเมื่อวานพร้อมเตรียมกิจกรรมต่างๆไว้สอนเด็ก
ช่วงบ่าย * จัดห้องเรียนใหม่ ทำความสะอาด ถูห้องให้เรียบร้อย